Zirconium,bis[1-(methoxy-kO)-2-methyl-2-propanolato-kO]bis(1-methoxy-2-methyl-2-propanolato-kO)-

Product Information
Product Number: AX-89TL
Product Name: Zirconium,bis[1-(methoxy-kO)-2-methyl-2-propanolato-kO]bis(1-methoxy-2-methyl-2-propanolato-kO)-
CAS: 309915-47-7
MW: 503.78
Synonyms: ZIRCONIUM 2-METHOXYMETHYL-2-PROPOXIDE;ZIRCONIUM MMP
EINECS:
Density:
Melting Point:
Boiling Point:
Flash Point:
Solubility:
Risk Codes:
Transport Information::