Zirconium,dichloro[(1,2,3,4,5-h)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-h)-1-propyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-

Product Information
Product Number: AX-89T6
Product Name: Zirconium,dichloro[(1,2,3,4,5-h)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-h)-1-propyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
CAS: 183541-62-0
MW: 404.53
Synonyms: (Pentamethylcyclopentadienyl)(propylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride
EINECS:
Density:
Melting Point:
Boiling Point:
Flash Point:
Solubility:
Risk Codes:
Transport Information::